کابل برق کامپیوتر

تصویر
بیشتر
محصول
امتیاز
قیمت
کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر طول 1.5 متر
کابل برق سه پین منبع تغذیه لپ تاپ طول 1.5 متر
نسخه نمایشی